lX. ročník      
                   
  A/    VŠEOBECNÁ   USTANOVENÍ  :            
                   
      1)  Místo : střelnice   SBTS  Hostinné          
                   
      2)  Termín konání : 22.10. 2016       kalend. č. Soutěže: 0628
                   
      3)  Pořadatel : KVZ  Trutnov 1,     reg.č. 08-47-01          
                   
      4)  Organizační předseda, řed. soutěže   -   Milan  Haas   1 - 093                                                předseda  s.v.
           a  soutěžní místopředseda - HR        -  Jarmila  Dvořáčková   2  - 071                                         člen  s.v.                    člen  s.v.
           výbor : PHK  -  zást.  HR               -       -   Lukáš  David      3 - 044                      člen  s.v.
    řídící  střelby                       -   Vladimír Franěk    3 – 124      
    tajemník soutěže               -  David Fejkl    3 - 139    
    správce a vel. střelnice    -    stanoví provozovatel - SBTS   Hostinné     
    zdravotník                           -    Jarmila  Dvořáčková      
                   
  B/   TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  :              
     1)   Soutěžní aVPs,aVrs                - střelba na papírové a kovové padací terče na čas s přebitím   
           discipliny :  4 X  - hodnocení  H = z : t ,v papírových terčích se počítají dva nejlepší zásahy
       (terče mají tři bodované zóny   5,3,1  bod),kovové terče musí být ses-
          třeleny  a jejich bodová hodnota je  5 bodů,počet nábojů není stanoven 
                   
      2)  Zbraně a střelivo :        Vlastní, s předepsanými doklady (ZP, průkaz zbraně). Pistole a revolvery ve standartním
    provedení, bez úprav, ráže 9 -  12 mm. Zákaz jakéhokoliv druhu optiky na zbrani, kolimátoru,
    laserového zaměřovače a zakázaných doplňků zbraně dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.
    Náboje se středovým zápalem a jednotnou střelou, není povoleno plášťové střelivo !!!,
    "magnum",průbojné a ostatní zakázané střelivo podle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.  
    Opaskové pouzdro na straně střílející ruky,min.2 zásobníky v pouzdře na opasku.  
    Dalekohledy a jiné střelecké pomůcky jsou zakázány !      
;                
      3)  Hodnocení :      Vlastní soutěž se řídí platnými "Pravidly sportovní činnosti SVZ ČR.  Do celkového pořadí
    se započítávají výsledky všech čtyř disciplín,přepočtené v procentech úspěšnosti vůči prvnímu.
    Za 1.-3. místo medaile,diplom a věcné ceny .        
      4)  Bezpečnost      Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, dbát zvýšené
           soutěže : opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem,  přísně dodržovat bezpečnostní opatření
    a místní bezpečnostní pravidla střelnice ( zákaz kouření na střelnici, požívání alkoholu
    a jiných omamných látek během soutěže.) !        
    Ochrana  zraku  a  sluchu  povinná !         
    Z důvodů střelby na kovové terče se doporučují dlouhé kalhoty a rukávy.
  C/   ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ  :            
    1) Účast – členové SVZ ČR, SBTS, ČSS, ČA, Policie a ost.organizací s platnými předepsanými
    doklady (ZP, průkaz zbraně, členský nebo služební průkaz). Start na soutěži je na vlastní nebezpečí 
    a vlastní náklady a soutěžící zodpovídají  za případnou škodu či újmu na zdraví  jimi způsobenou !
    Soutěže se mohou zúčastnit jako soutěžící i funkcionáři a rozhodčí.    
    2) Prezentace - všichni účastníci se před zahájením soutěže včas zaprezentují včetně
    přejímky zbraní.            
    3) Pojištění -  zaprezentovaní členové SVZ a pozvaní hosté jsou během celé soutěže pojištěni  
     hromadnou pojistkou OV ČR  č. 1310000010 VZP.Ostatním účastníkům pořadatel doporučuje
    uzavřít si vlastní krátkodobé pojištění.        
    4) Zdravotní zabezpečení - zdravotníkem na střelnici a vozidlem pořadatele do nemocnice
    v Trutnově .            
    5) Protesty -  písemně HR s vkladem 500 Kč, nejpozději do 15 minut po zveřejnění výsledků.
    6) Příležitostný příspěvek na organizaci soutěže:    100,- Kč        
    7) Občerstvení - v omezeném množství lze zakoupit na střelnici.    
                   
         Časový  plán :  8,00  -   9,00        prezentace,  přejímka zbraní        
     9,00  -   9,15        nástup, poučení závodníků, losování, zahájení soutěže, porada rozhodčích
     9,15  -  13,15       plnění soutěžních disciplin        
    13,15  - 13,40       vyhodnocení soutěže, vyhlášení předběžných výsledků    
                 14,00       vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníků  
  D/   SCHVALOVACÍ  USTANOVENÍ  :            
    Pořadatel si vyhrazuje za mimořádných okolností právo operativní změny propozic.  
    Změny by byly vyhlášeny před zahájením soutěže.      
    Propozice byly schváleny radou KVZ Trutnov 1         
    Soutěžící svým podpisem na prezenční listině potvrzují svúj souhlas s propozicemi soutěže.
      Tel.kontakt :775 851 152        
  Milan  Haas           Jarmila  Dvořáčková  
  předseda KVZ Trutnov 1                      hlavní rozhodčí   2 - 071  
  ředitel soutěže    1 - 093                        
 
 
Propozice ke stažení ZDE