A/    VŠEOBECNÁ   USTANOVENÍ  :            
                 
    1)  Místo : střelnice SLTŠ  Trutnov          
                 
    2)  Termín konání : 21.3.2020         kalend. č. soutěže:0602 outěže  0602
                 
    3)  Pořadatel : KVZ  Trutnov 1,     reg.č. 08-47-01          
                 
    4)  Organizační předseda, řed. soutěže   -   Petr  Hojnic                    2 - 229         předseda  s.v.  
         a  soutěžní místopředseda - HR        -  Milan  Haas                    1 - 093        člen  s.v.  
         výbor : PHK  -  zást.  HR               -  Jarmila  Dvořáčková     2 - 071        člen s.v.  
  řídící  střelby                       -  Vladimír  Franěk           2 - 349       
  asistent řídícího.stř.          -  David Fejkl                     2 - 371       
  inspektor zbraní                 -  Lukáš  David                 2 - 350      
  správce a vel. střelnice     -  stanoví provozovatel - SLTŠ  Trutnov    
  tajemník - hospodář         -   Tomáš  Jezbera         
  zdravotník                            -   Jarmila  Dvořáčková      
                 
B/   TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  :              
                 
   1)   Soutěžní VPs,Vrs 2  - přesná střelba velkorážnou pistolí (revolverem),5+15 ran na 25 m.na terč 135/P 
         discipliny :    -  2 min. (nástř. 5 ran) +  6  min. (15 ran soutěžních) ( H = z )  
  VPs,Vrs 2  - střelba velkorážnou pistolí (rev.),5+5 ran na terč PS 07 + R 25,  
         15 a 25 m,  v čase 90 sekund ( H = z  )      
                 
                 
    2)  Zbraně a střelivo :        Vlastní, s předepsanými doklady (ZP, průkaz zbraně). Pistole a revolvery ve standartním
  provedení, bez úprav, ráže 7,62-12 mm. Zákaz jakéhokoliv druhu optiky na zbrani, kolimátoru,
  laserového zaměřovače a zakázaných doplňků zbraně dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.
  Náboje se středovým zápalem a jednotnou střelou, není povoleno střelivo "magnum",
  průbojné a ostatní zakázané střelivo podle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.    
  Dalekohledy a jiné střelecké pomůcky jsou zakázány !      
    3)  Hodnocení :      Vlastní soutěž se řídí platnými "Pravidly sportovní činnosti SVZ ČR.  Do celkového pořadí
  se započítávají výsledky všech disciplin. Za 1.- 3. místo - medaile, diplomy .  
    4)  Bezpečnost      Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, dbát zvýšené
         soutěže : opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem,  přísně dodržovat bezpečnostní opatření
  a místní bezpečnostní pravidla střelnice ( zákaz kouření na střelnici, požívání alkoholu
  a jiných omamných látek během soutěže apod.).      
  Ochrana  zraku  a  sluchu  povinná !         
C/   ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ  :            
  1) Účast – členové KVZ Trutnov  1 s platnými předepsanými    
  doklady (ZP, průkaz zbraně, členský průkaz)           
  Start na soutěži na vlastní nebezpečí a vlastní náklady.      
  Soutěže se mohou zúčastnit jako soutěžící i funkcionáři a rozhodčí.    
  2) Prezentace - všichni účastníci se před zahájením soutěže včas zaprezentují včetně
  přejímky zbraní.            
  3) Pojištění -  všichni účastníci jsou během celé soutěže pojištěni      
   hromadnou pojistkou OV ČR  č. 1310001770 VZP.      
                 
  4) Zdravotní zabezpečení - zdravotníkem na střelnici a vozidlem pořadatele do nemocnice
  v Trutnově.              
  5) Protesty -  písemně HR s vkladem 200 Kč, nejpozději do 15 minut po zveřejnění výsledků.
  6) Příspěvek na organizaci soutěže:    -            
  7) Občerstvení - v omezeném množství lze zakoupit na střelnici.    
                 
       Časový  plán :  8,00  -   8,30        prezentace,  přejímka zbraní        
   8,30  -   8,45        nástup, poučení závodníků, losování, zahájení soutěže, porada rozhodčích
   8,45  -  12,15       plnění soutěžních disciplin        
  12,15  - 12,30       vyhodnocení soutěže, vyhlášení předběžných výsledků    
               12,45       vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníků  
                 
D/   SCHVALOVACÍ  USTANOVENÍ  :            
  Pořadatel si vyhrazuje za mimořádných okolností právo operativní změny propozic.  
  Změny by byly vyhlášeny před zahájením soutěže.      
  Propozice byly schváleny radou KVZ Trutnov 1         
                 
                 
Milan  Haas        Petr  Hojnic  
hlavní  rozhodčí          ředitel soutěže  
1 - 093            2 - 229    

Propozice ke stažení ZDE