XXlX. ročník        
                   
A/    VŠEOBECNÁ   USTANOVENÍ  :              
                   
    1)  Místo : střelnice  SSK  Vrchlabí              
                   
    2)  Termín konání : 5.9. 2020     kalend. č. Soutěže:  0625      
                   
    3)  Pořadatel : KVZ  Trutnov 1,     reg.č. 08-47-01            
                   
    4)  Organizační předseda, řed. soutěže    -   Petr  Hojnic  2 - 229                                     předseda  s.v.    
         a  soutěžní místopředseda - HR        -    Jarmila Dvořáčková   2 - 071                                        člen  s.v.       Milan  Haas  1 - 093                    člen  s.v.  
         výbor : PHK  - zást.   HR  -   Jarmila Dvořáčková   2 - 071                 člen  s.v.  
  řídící  střelby                       -    Lukáš  David  2 - 341  -    Lukáš  David  2 - 341        
  inspektor  zbraní                -     -    David Fejkl   2 - 371        
  správce  střelnice              -    stanoví provozovatel - SSK  Vrchlabí      
  tajemník - hospodář         -    Tomáš  Jezbera           
  zdravotník                            -    Jarmila  Dvořáčková        
                   
B/   TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  :                
                   
   1)   Soutěžní VPs,VRs   - přesná střelba velkorážnou pistolí (revolverem),5+15 ran, 25 m, terč  PS-07  
       -  2 min. (nástř. 5 ran) +  6  min. (15 ran soutěžních) ( H = z )    
  aVPs,aVRs   střelba velkorážnou pistolí (rev.),10 ran na terč FBI za 20 s.( H = z)  
  aVPs,aVRs   -střelba velkorážnou pistolí (rev.)6+6 ran na terč MT 1 a 135 P-1 (15 m) za 40 s.  
  MPu střelba malorážnou puškou 5+20 ran v stoje na  terč S-90 Red.    
     v čase 2 min.(5 ran nástř.)+ 8 min.(20 ran soutěžních)  ( H = z ), 25 m    
                   
    2)  Zbraně a střelivo :        Vlastní, s předepsanými doklady (ZP, průkaz zbraně). Pistole a revolvery ve standartním  
  provedení, bez úprav, ráže 7,62-12 mm. Zákaz jakéhokoliv druhu optiky na zbrani, kolimátoru,  
  laserového zaměřovače a zakázaných doplňků zbraně dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.  
  Náboje se středovým zápalem a jednotnou střelou, není povoleno střelivo "magnum",  
  průbojné a ostatní zakázané střelivo podle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.      
  Dalekohledy a jiné střelecké pomůcky jsou zakázány !        
    3)  Hodnocení :      Vlastní soutěž se řídí platnými "Pravidly sportovní činnosti SVZ ČR.  Do celkového pořadí  
  se započítávají výsledky všech disciplin. Za 1.- 3. místo - medaile, diplomy a drobné věcné ceny.  
    4)  Bezpečnost      Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, dbát zvýšené  
         soutěže : opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem,  přísně dodržovat bezpečnostní opatření  
  a Provozní řád střelnice ( zákaz kouření na střelnici, požívání alkoholu      
  a jiných omamných látek během soutěže ).          
  Ochrana  zraku  a  sluchu  povinná !           
C/   ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ  :              
  1) Účast - členové SVZ ČR, SBTS, ČSS, ČA, Policie a ost.organizací s platnými předepsanými  
  doklady (ZP, průkaz zbraně). Start na soutěži na vlastní nebezpečí a vlastní náklady.   
   Soutěže se mohou zúčastnit jako soutěžící i funkcionáři a rozhodčí.      
  2) Prezentace - všichni účastníci se před zahájením soutěže včas zaprezentují včetně přejímky zbraní.
  3) Pojištění -  všichni účastníci soutěže jsou  pojištěni hromadnou pojistkou OV ČR  č. 1310001770 VZP. 
  4) Zdravotní zabezpečení - zdravotníkem na střelnici a vozidlem pořadatele do nemocnice  
  ve Vrchlabí, pohotovostní telefon pořadatele 775 851 152.        
  5) Protesty -  písemně HR s vkladem 500 Kč, nejpozději do 15 minut po zveřejnění výsledků.  
  6) Příležitostný příspěvek na organizaci soutěže:    100,- Kč          
  7) Občerstvení - v omezeném množství lze zakoupit na střelnici.      
  8) Podpisem prezenční listiny,účasníci souhlasí se zpracováním osobních údajů.    
                   
       Časový  plán :  8,00  -   9,00        prezentace,  přejímka zbraní          
   9,00  -   9,15        nástup, poučení závodníků, losování, zahájení soutěže, porada rozhodčích  
   9,15  -  13,15       plnění soutěžních disciplin          
  13,15  - 13,40       vyhodnocení soutěže, vyhlášení předběžných výsledků      
               14,00       vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníků    
                   
D/   SCHVALOVACÍ  USTANOVENÍ  :              
  Pořadatel si vyhrazuje za mimořádných okolností právo operativní změny propozic.      
  Změny by byly vyhlášeny před zahájením soutěže.        
  Propozice byly schváleny radou KVZ Trutnov 1           
                   
Petr  Hojnic           Milan  Haas    
ředitel závodu                     předseda KVZ Trutnov 1    
2 - 229       hlavní rozhodčí      1 -093    

 

Propozice ke stažení ZDE