XX. ročník      
                 
A/    VŠEOBECNÁ   USTANOVENÍ  :              
                 
    1)  Místo : střelnice  SSK  Nové  Lesy  u  Dvora Králové        
                 
    2)  Termín konání : 21.6.2014     kalend. č. soutěže:  0612    
                 
    3)  Pořadatel : KVZ  Trutnov 1,     reg.č. 08-47-01          
                 
    4)  Organizační předseda, řed. soutěže   -   Jiří  Čapek   2 - 185                                                předseda  s.v.
         a  soutěžní místopředseda - HR        -   Milan  Haas  1 - 093                                                        člen  s.v.
         výbor : PHK  -  zást.  HR            - Jarmila Dvořáčková  2 -071                  člen  s.v.
         
  řídící  střelby                   -      Lukáš  David  3 - 044      
  inspektor  zbraní             -     Vladimír  Franěk  3 - 124      
  správce a vel. střelnice   -    stanoví provozovatel - SSK  Nové Lesy    
  tajemník - hospodář        -    Tomáš  Jezbera         
  zdravotník                       -      Jarmila  Dvořáčková        
                 
B/   TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  :              
                 
   1)   Soutěžní VPs,Vrs   - přesná střelba velkorážnou pistolí (revolverem),5+15 ran na vzd.25 m.na terč 135/P red. 
         discipliny :    -  2 min. (nástř. 5 ran) +  6  min. (15 ran soutěžních)    
  aVPs,aVrs  střelba velkorážnou pistolí (rev.),10 ran na terč  SČSD - 1 proti času ( H = z - t )
     Mpu  - střelba z malorážné pušky  na 25 m  vstoje na speciální  terč   
       5 nástř.ran + 20 ran v čase 2 + 8 minut      
                 
    2)  Zbraně a střelivo :        Vlastní, s předepsanými doklady (ZP, průkaz zbraně). Pistole a revolvery ve standartním
  provedení, bez úprav, ráže 7,62-12 mm. Zákaz jakéhokoliv druhu optiky na zbrani, kolimátoru,
  laserového zaměřovače a zakázaných doplňků zbraně dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.
  Náboje se středovým zápalem a jednotnou střelou, není povoleno střelivo "magnum",
  průbojné a ostatní zakázané střelivo podle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.    
  Malorážná puška standartní - ráže 5,6  LR, standartní miřidla, optika zakázána.  
  Dalekohledy a jiné střelecké pomůcky jsou zakázány !      
    3)  Hodnocení :      Vlastní soutěž se řídí platnými "Pravidly sportovní činnosti SVZ ČR.  Do celkového pořadí
  se započítávají výsledky obou disciplin. Za 1.- 3. místo - medaile, diplomy a drobné věcné ceny.
    4)  Bezpečnost      Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, dbát zvýšené
         soutěže : opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem,  přísně dodržovat bezpečnostní opatření
  a místní bezpečnostní pravidla střelnice ( zákaz kouření na střelnici, požívání alkoholu
  a jiných omamných látek během soutěže apod.).      
  Ochrana  zraku  a  sluchu  povinná !         
C/   ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ  :              
  1) Účast - členi SVZ ČR, SBTS, ČSS, ČA, Policie a ost.organizací s platnými předepsanými
  doklady (ZP, průkaz zbraně, členský nebo služební průkaz). Start na soutěži na vlastní nebezpečí 
  a vlastní náklady. Soutěže se mohou zúčastnit jako soutěžící i funkcionáři a rozhodčí.
  2) Prezentace - všichni účastníci se před zahájením soutěže včas zaprezentují včetně
  přejímky zbraní.            
  3) Pojištění -  zaprezentovaní členové SVZ a pozvaní hosté jsou během celé soutěže pojištěni  
   hromadnou pojistkou OV ČR  č. 1310000010 VZP.Ostatním účastníkům pořadatel doporučuje
  uzavřít si vlastní krátkodobé pojištění.        
  4) Zdravotní zabezpečení - zdravotníkem na střelnici a vozidlem pořadatele do nemocnice
  ve Dvoře Králové, pohotovostní telefon pořadatele 775 851 152.    
  5) Protesty -  písemně HR s vkladem 200 Kč, nejpozději do 20 minut po zveřejnění výsledků.
  6) Příspěvek na organizaci soutěže:    100,- Kč          
  7) Občerstvení - v omezeném množství lze zakoupit na střelnici.    
                 
       Časový  plán :  8,00  -   9,00        prezentace,  přejímka zbraní        
   9,00  -   9,15        nástup, poučení závodníků, losování, zahájení soutěže, porada rozhodčích
   9,15  -  13,15       plnění soutěžních disciplin        
  13,15  - 13,40       vyhodnocení soutěže, vyhlášení předběžných výsledků    
               14,00       vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníků  
                 
D/   SCHVALOVACÍ  USTANOVENÍ  :            
  Pořadatel si vyhrazuje za mimořádných okolností právo operativní změny propozic.    
  Případné změny budou  vyhlášeny před zahájením soutěže.      
  Propozice byly schváleny radou KVZ Trutnov 1         
                 
                 
Milan  Haas        Jiří  Čapek  
předseda KVZ Trutnov 1          ředitel soutěže  
hlavní  rozhodčí            2 - 185    
1 - 093            
 
Propozice ke stažení ZDE